Toffe zoektocht met wandelknooppunten voor iedereen in gans Vlaanderen

Hieronder vind je het wedstrijdreglement. Iedereen die zich inschrijft voor onze wedstrijd verklaart zich volledig akkoord met dit reglement.

 1. Even-coaching, Broekstraat 50 te Blaasveld (BE0759.802.780) organiseert een wedstrijd onder de naam ‘Wandelzoektocht’. In dit reglement worden de procedures van deze wedstrijd toegelicht.
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen. Per zoektocht wordt bepaald wanneer de wedstrijd loopt.
 3. Elke deelnemer koopt een wandeling aan en kan deze onmiddellijk downloaden. Op het antwoordformulier bevindt zich een link waarmee de antwoorden kunnen doorgegeven worden. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. Er kan slechts een prijs gewonnen worden, per toegekomen betaling.
 4. Even-coaching hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Even-coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de zoektochten en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden al je gegevens uit onze databank gewist, tenzij wordt aangegeven dat er verder informatie mag toegezonden worden.
 5. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 6. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 7. Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan op onze website onder de rubriek wandelzoektocht.
 8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk de antwoorden in te leveren voor de einddatum van de wedstrijd. Indien de antwoorden na deze datum worden ingeleverd, kunnen zij geen recht meer maken op de prijzen.
 9. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een wandeling en het zoeken naar locaties op basis van foto’s). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.
 10. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een zoektocht. De organisator dringt er bij de deelnemers op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde route en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden. We vragen eveneens met aandrang om de geldende wegcode te volgen en privédomein en natuur te respecteren.
 11. De objecten op de foto’s waarnaar tijdens elke zoektocht dient gezocht te worden, zijn steeds duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg. Er dient nooit afgeweken te worden van het traject om bepaalde objecten te vinden. Deelnemers betreden nooit privédomein tijdens de wandelzoektochten. Als een deelnemer dat toch doet is dat volledig op eigen verantwoordelijkheid.
 12. Per zoektocht worden een aantal prijzen verdeeld. De details van de prijzen kunnen geraadpleegd worden op: https://www.wandelzoektocht.com/prijzen/
 13. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. In deze email worden de modaliteiten om het bekomen van de prijs verder toegelicht (per email verzenden, opsturen,…). Indien de organisator binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via e-mail geen bevestiging heeft ontvangen, wordt een nieuwe winnaar gekozen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn/haar emailadres in het wedstrijdformulier.
 14. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
 15. De organisator publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website en Facebookpagina.
 16. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.
 17. Indien er tijdens het verloop van de zoektochten bewust of onbewust sabotage wordt gepleegd, wat betekent dat één of meerdere objecten waarvan er foto’s genomen zijn onherkenbaar zijn geworden voor andere deelnemers aan de zoektochten, zal de betreffende foto of zullen de betreffende foto’s uit wedstrijd worden genomen. In dit geval scoort elke deelnemer 1 punt voor de gesaboteerde foto(‘s).
 18. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd tijdelijk op te schorten of volledig stop te zetten wanneer dit door maatregelen opgelegd door de overheid nodig of verplicht zou zijn. Het tijdelijk opschorten of zelfs stopzetten van de wedstrijd is in geen geval een reden om het reeds betaalde inschrijvingsgeld aan deelnemers terug te betalen. De deelnemer erkent dat dit risico volledig te zijnen laste valt en hij/zij geen beroep kan doen op welke compensatie dan ook.
 19. De algemene voorwaarden vindt u hier:https://www.wandelzoektocht.com/wp-admin/post.php?post=488&action=edit