Toffe zoektocht met wandelknooppunten voor iedereen in gans Vlaanderen


Even-coaching hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Even-coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens(naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres) worden enkel opgeslagen/verwerkt voor deze wandelzoektocht.
 • We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via het inschrijvingsformulier.
 • We verwerken jouw gegevens om je te informeren over alles wat met de organisatie van de wedstrijd te maken heeft.
 • Wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij vragen jouw uitdrukkelijke toestemming om je verder te informeren over nieuwe wedstrijden.
 • Wij delen nooit persoonsgegevens met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
 • Even-coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
 • Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op het mailadres info@wandelzoektocht.com
 • Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen:

Even-coaching
Broekstraat 50
2830 Blaasveld

info@wandelzoektocht.com of info@even-coaching.be